قوانین و مقررات فینتک

16

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوهای بر سیاستهای پولی و ارزی کشور خواهد داشت و همراه ایجاد فرصتهای جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمانهای است...

ادامه مطلب

1397/11/14
154 مشاهده

ويرايش اول دوازدهم بهمن ماه هزار و سیصدو نود و دو مشتمل بر هفت فصل، چهل و پنج ماده، هفت تبصره و سه پیوست

ادامه مطلب

1397/08/27
157 مشاهده

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ، ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ

ادامه مطلب

1397/08/27
165 مشاهده

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن به رسمیت شناختن فعالیتی نوین در حوزه خدمات پرداخت تحت عنوان پرداخت« که به منظور ایجاد دسترسی ساده » یار تر برای اتصال پذیرندگان به شبکه الکترونیک پرداخت کشور به صور...

ادامه مطلب

1397/08/27
117 مشاهده

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺳﻲ ﺍﻡ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/7به تایید ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ادامه مطلب

1397/08/06
127 مشاهده

حواله ارزی دستور پرداختی است که که به موجب آن حواله دهنده در ازای تامین اصل مبلغ حواله و هزینه های ارسال آن، از بانک فرستنده حواله می خواهد تا مبلغ ارزی مشخصی را در تاریخ معین به حساب خود و یا شخص دیگ...

ادامه مطلب

1397/08/05
139 مشاهده

،١٣٥١ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ١٣٦٢ ﻣﺼﻮﺏ ﺳـﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﺋﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮ ١٨ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ١٣٧٨/٩/٩ ﺍﺳﻼﻣ...

ادامه مطلب

1397/08/05
140 مشاهده

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺪﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ . ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ 1394/12/13 ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ادامه مطلب

1397/08/05
126 مشاهده

نظر به توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در این حوزه، نهادهای جدیدی به منظور تسهیل پرداختهای الکترونیک ظهور کرده اند.

ادامه مطلب

1397/08/05
116 مشاهده

این دستورالعمل بیشتر برای موسساتی کاربرد دارد که به منظور انجام تراکنش ها به شماره کارت دسترسی دارند.

ادامه مطلب

1397/08/05
128 مشاهده

به مجموعهای از نوآوریهایی اطلاق میشود که به مدد بهرهگیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات 1فناوری مالی و پدیدههای نوظهوری چون شبکههای اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشیهای هوشمند، در کنار م...

ادامه مطلب

1397/08/05
170 مشاهده

امروزه، پديده شوم پولشويي به يکي از معضلات اقتصاد جهاني تبديل شده است. از اين رو، کشورها و مجامع بين المللي عزم خود را جزم کرده اند تا با اين پديده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمايند. تدوين استاندا...

ادامه مطلب

1397/08/05
162 مشاهده

وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ـ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮرخ 1386/4/20 وزﻳﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ماده 4 ق...

ادامه مطلب

1397/08/01
145 مشاهده

ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﻖ ﻭ ﻋﺪﻝ ) ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﻼﻣﻲ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔـﺮﺩﺵ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒ ﮐﺸﻮﺭ ﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

ادامه مطلب

1397/08/01
203 مشاهده

مصوبات قوانین پولی و بانکی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی

ادامه مطلب

1397/08/01
164 مشاهده

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با آخرین 1396/3/1

ادامه مطلب

1397/08/01
150 مشاهده